جستجو بر اساس:

مرتب‌سازی بر اساس:

تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار

ايندوکساکارب 250 سی سی کشاورزی گیاه البرز

ایندوکساکارب آریا 15% سوسپانسیون Indoxacarb Aria 15% SC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: ایندوکساکارب حشره کشی از گروه اکسادیازین می باشد. این سم بیشتر روی مرحله لاروی شب پره ها موثر است و مناسب ترین زمان سمپاشی زمانی است که آفت در مرحله لاروی سن یک است. برای جلوگیری از ایجاد مقاومت، توصیه می شود ایندوکساکارب را در تناوب با یک حشره کش پایروتروئید یا کاربامات استفاده نمود. فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول ۲۱-۱۰ روز بسته به نوع آفت می باشد.
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
ادامه فرایند خرید