گموز پسته و راه مبارزه با آن

خبر اگرینیتو 4 ماه قبل

گموز پسته (شیره ی سیاه )

نوعی قارچ که به آوندهای بین ریشه و ساقه درخت طوقه آسیب می زند و باعث سبز خشک شدن درخت می شود .این بیماری در صورت کنترل  نشدن باعث آسیب به درختان مجاور و در صورت اپیدمی شدن باعث خشک شدن کل باغ می شود

عامل این بیماری یک نوع قارچ است که روی طوقه  ی درخت در صورت تماس زیاد آب یا رطوبت با تنه درخت رخ می دهد  و شروع به از بین بردن پوست و آوندهای آن قسمت می کند

علائم :

تغییر رنگ ، فساد در پوست و ترشح شیره ی سیاه رنگ درآن قسمت  . اگر پوست طوقه ی درخت آلوده برداشته شود شیره  سیاه رنگ و بوی متعفنی ترشح می شود

کنترل گموز :

 جلوگیری از برخورد مستقیم آب با تنه ای اصلی درخت 

  در صورتی که روش آبیاری غرقابی است یک حاشیه خاکی اطراف درخت ایجاد شود تا از برخورد مستقیم آب به درخت و انتقال قارچ به درختان مجاور جلوگیری کنید 

جدا کردن قسمت آسیب دیده بصورتی که آسیبی به سایر قسمتها وارد نشود

محل آلوده را با محلول بوردوفیکس با نسبت دو درصد تیمار شود

بهترین راه حل برای مبارزه با گموز ایجاد موانعی اطراف  تنه ی اصلی درخت است  تا از برخورد مستقیم آب به تنه ی اصلی جلوگیری شود

(در اوایل یا اواسط اردیبهشت ماه مناطق آلوده به گموز با قارچ کش الیت، سمپاشی شود(حداقل در دو نوبت با فاصله ای دو هفته ای  با دوز دو نیم کیلو گرم  در هزار لیتر  

 

پر روزی و سبز باشید 

مهرداد غفاری _ کارشناس ارشد باغداری شبکه تجاری کشاورزی

ادامه فرایند خرید