دیگر اخبار

نکات مهم در انتخاب یک روش چرای مناسب

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 2 سال قبل

 

بیش از نیمی از مساحت ایران را مراتع تشکیل دادند که از نظر میزان پوشش گیاهی و تنوع گیاهی از مراتع غنی تا مراتع بسیار فقیر در بین شان وجود دارد. به ویژه در سالهای اخیر باتوجه به مشکلات خشکسالی و تغییر اقلیم بر سطح مراتع فقسر افزوده شده و به همین ترتیب از سطح مراتع غنی کاسته شده است.

مراتع مناسب برای چرای گوسفند مراتعی هستند که بیشتر در مناطق کوهپایه ایی قرار گرفته و دارای علوفه ی نرم می باشند. به تعبیری این مراتع بیشتر در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب کشور وجود دارد که دارای بارش سالیانه 350 تا 600 میلیمتر است.

روش های چرای دام به دو دسته ی آزاد و بسته تقسیم بندی می شوند که در این روش ها دوره های چرا در یک فصل مشخص شده و دام بر اساس این دوره ها وارد چراگاه میشود. یک روش چرای مناسب باید با ترکیب پوشش گیاهی، گونه های موجود، فصل و دوره ی چرا، پستی و بلندی مرتع، نیاز غذایی دام، نوع دام و اهداف مدیریت چرا هماهنگی کامل داشته باشد.

یک روش چرای ماسب باید دارای ویژگی های زیر باشد

-بر اساس مرحله ی رشد گیاهان تنظیم شده باشد

- با نوع گیاهان موجود در مرتع مناسب باشد

- با شرایط خاک، فرسایش و سایر خصوصیات منطقه سازگار باشد

- باید موجب بهبود بازدهی مرتع، حفظ گونه های گیاهی مرغوب و تضعیف نشدن مرتع گردد

- نباید موجب کاهش وزن دام گردد

اجرای این روش در منطقه عملی باشد.(متناسب با امکانات، اهداف، منابع طبیعی)

ادامه فرایند خرید