دیگر اخبار

کود نیتروژنی :

خبر اگرینیتو 1 سال قبل

کودهای نیتروژنی نقش به سزایی در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به ویژه غلات دارند، بنابراین مصرف بهینه و به موقعع این کودها علاوه بر افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تاثیر چشم گیری را در کاهش آلودگی محیط زیست به دنبال خواهد داشت.

گندم از جمله غلاتی است که نقش مهمی را در تامین مواد غذایی جامعه ایفا میکند، عوامل مختلفی از جمله مصرف به موقع و به اندازه کودهای نیتروژنی نقش تاثیر گذاری بر افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دارند.

پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که بیشترین نیاز گندم به نیتروژن در مراحل پنجه زنی و خوشه دهی بوده و گندم حدود 55 درصد نیتروژن مورد نیاز خود را در این دو مرحله جذب میکند. تطابق زمان مصرف کود با نیاز گیاه از عوامل افزایش عملکرد گندم شناخته شده است.

نتـايج پـژوهش هـا در ايـن زمينه نشان داده است كـه كـاربرد نوبـت كودهـاي نيتروژني نسبت به مصرف يكباره آن هـا در افـزايش عملكــرد گنــدم بــسيار مــؤثرتر اســت.

از بين كودهـاي نيتروژني، مصرف اوره بيش تر از 80 درصد كودهاي نيتروژني را به خود اختصاص داده اسـت . پژوهش های انجام شده نشان داده اسـت كـه اگـر مـصرف كودهاي نيتروژني براي توليد حداكثري محـصولات كشاورزي نامناسب و نابهنگام باشد، مقدار بيش تري از اين كودها از طريق آب شويي نيترات و تصعيد از دسترس گياه خارج مي شود. مديريت نامناسـب مصرف كودهاي نيتروژني از دلايـل عمـده كـاهش كارآيي و درصد بازيافت نيتروژن مـي باشـد.

در پژوهشي بـا هـدف تأثير كاربرد اوره با پوشش گوگردي نسبت بـه كـود اوره برعملكرد گندم مشخص كردند كه مصرف اين نوع كود باعث افزايش معني دار عملكـرد و كـارآيي نيتروژن نسبت به اوره گرديده است . كـاربرد نـوبتي كودهاي نيتروژني برعملكرد گندم سبب گرديد كـه مقاومت محصول به بيماري و سرمازدگي بيش تر و در نهايت عملكرد دانه افـزايش يابـد. مطالعـات نشان داده است كه بهترين زمان نوبت ايـن كودهـا با توجه به وضعيت خاك، در حدود زمان پنجـه دهـي مي‌باشـد.

تحقيقات نشان داده است كه مصرف پاييزه نيتروژن به دليل همزماني آن بـا بـارش هـاي فـصلي سـبب آبـشويي بخـش عمـدهاي از كـود ميشود. در مطالعه اي در خوزستان نشان داد كه كاربرد كود نيتروژن در چهار نوبت، بالاترين عملكرد دانه گندم را توليد نمود . تحقيقات نـشان داده اسـت كه اگر كود اوره با پوشش گوگردي به‌صورت پايه در كشت گندم استفاده شود، نسبت به مصرف پايه اوره، عملكـرد و درصـد بازيافـت نيتـروژن از 20 بـه 30 درصد افزايش مي يابد. بنابراين كـاربرد نـوبت ي نيتروژن، استفاده از منابع كند رها بـه دليـل افـزايش عملكرد و كاهش هزينـه هـاي توليـد از راه كارهـاي افــزايش كــارآيي نيتــروژن در كــشت محــصولات مختلف مورد توجه هستند.

بر اين اساس ميتوان گفت كه چون در ابتداي كاشت، گياه فاقد ريشه و ساير اندامهاي گياهي است و از طرف ديگر آبياري‌هاي سنگين در مراحل اوليه رشد صورت ميگيرد، به‌نظر ميرسد كه بخش عمدهاي از كود نيتروژني مصرفي، آب شويي شده و از دسترس گياه خارج ميشود. همچنين، با مصرف به‌موقع كود از طريق تقسيط آن در زمان‌هاي مناسب با نياز گياه سبب ميشود، گياه به منبع كودي به‌راحتي دسترسي پيدا كند. با توجه به نتايج حاصل ميتوان گفت كه مديريت كاربرد منابع مختلف كودهاي نيتروژني بر خصوصيات زراعي وكارآيي نيتروژن در كشت گندم نقش موثري داشت. براي تعيين اثر مديريت منابع كاربرد كودهاي نيتروژني، مقايسه ميانگين به روش دانكن بين تيمارهاي مختلف انجام شد

ادامه فرایند خرید