ریزش گلها و میوه های گوجه

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 4 ماه قبل

ریزش گلها و میوه های گوجه

الف _ ریزش گلها و گوجه فرنگی غالبا تابع 3 عامل اصلی است

1_تنش دمایی (اگر هنگام گلدهی دمای هوا بصورت ناگهان گرم یا سرد شود ریزش گل را خواهیم داشت.

2_ آبیاری نامنظم در گلدهی (اگر آبیاری دراین زمان بصورت نامنظم انجام شود یا آبیاری زیاد باشد، باعث کاهش اکسیژن موجود در اطراف ریشه می شود و خفگی ریشه را در پی خواهیم داشت و یا آبیاری کم باشد و تنش خشکی در گیاه بوجود بیایید ریزش گلها را خواهیم داشت.

3_ضعف تغذیه ایی گیاهان ( عناصر مهم برای تشکیل میوه و گل در گوجه فرنگی شامل: روی، بر، کلسیم، پتاسیم و فسفر می باشد که با آزمایش خاک مزرعه می توان تا حد قابل ملاحضه ای این کمبود ها را برطرف کرد .

ب: ریزش میوه های گوجه :

ریزش میوه های گوجه ناشی از تلقیح نامناسب در زمان گلدهی است که آن هم ناشی از عوامل در تشکیل گل و ریزش گلها می باشد.

ادامه فرایند خرید