دیگر اخبار

نکروز گوجه فرنگی (Pith necrosis)

ادمین خبر رحیمی 1 سال قبل

این مورد این مزیت را دارد که در سیستم‌های گلخانه‌ای خیلی زود خود را نشان می دهد با این حال، در آب و هوای سرد و بارانی، این بیماری ممکن است گوجه فرنگی و گاهی فلفل را در مزرعه آلوده کند. این آفت گوجه فرنگی از گونه‌های مختلفی از باکتری Pseudomonas به وجود می آید. این باکتری خود را در مراحل اولیه در ناحیه های سیاه شده (نکروز) در ساقه نشان می دهد که احتمال دارد برای اولین بار در مجاورت قشر برگ دیده شود. این بیماری به ساقه آسیب رسانده و داخل آن را خالی کرده و ممکن است باعث جدا شدن آن شود. در نتیجه ی این اتفاق انتقال مواد غذایی و آب به قسمت های بالایی مختل می گردد.

این باکتری ها پاتوژن های ضعیف هستند که گیاهان گوجه فرنگی را به سرعت در هنگام رضد در شرایط محیطی آبی، سرد و مرطوب آلوده می کنند.

علائم: نشانه های اولیه این بیماری در ناحیه های سیاه شده (نکروز) در ساقه است که ممکن است برای اولین بار در مجاورت قشر برگ دیده شود. در نهایت، ساقه در داخل داخل توخالی می شود. این آسیب سبب می شود آب به بخش های بالایی گوجه فرنگی نرسد، به طوری که برگ های بالای آن ممکن است زرد و پوسیدگی اتفاق بیافتد. علائم بر روی میوه های سبز در حال رشد ممکن است وجود نداشته باشد، که یک منطقه چرب، آب سوخته در انتهای شکوفه میوه است. این علامت میوه بسیار شبیه به دو بیماری دیگر است که بادزدگی و پوسیدگی buckeye گوجه فرنگی است.

با گرم شدن هوا، گیاه ممکن است به حالت عادی خودش برگردد از سیستم های آبیاری هوایی استفاده نکنید و بهترین گزینه آبیاری قطره ای است این بیماری با افزایش کود بیش از حد نیتروژن در طول رشد اولیه افزایش می یابد. توصیه های کوددهی را با نتایج آزمایش خاک دنبال کنید. از آنجا که این باکتری های ساکن در خاک می تواند تا فصل بعدی در خاک وجود داشته باشد، یک تناوب زراعی سه ساله در باغ انجام دهید. بین هر گیاه گوجه فرنگی 90 سانتی متر فاصله بگذارید تا هوا جریان یابد این امر باعث سریعتر خشک شدن شبنم و اثرات باران می گردد. اجتناب از کاشت در اوایل بهار هنگامی که شرایط سرد و مرطوب است. هیچ درمان به صورت شیمیایی که کارساز باشد، برای کاهش بیماری وجود ندارد.

مناطق سیاهی به صورت یک باند در امتداد ساقه، و نیز بر روی برگچه گسترش یابند. با پیشرفت بیماری، باکتری ها داخل درون ساقه ها را اشغال می کنند که ممکن است سبب جدا شدن ساقه شود. ساقه ممکن است کوچک شود، بشکند و پیت ساقه (درون ساقه) ممکن است قسمت بندی شده یا نردبانی شود.

اگرچه بیماری نکروز پیت در شرایط مزرعه‌ای بیشتر اتفاق می‌افتد اما اهمیت آن در کشت‌های کنترل‌شده بیشتر می‌باشد. شیوع این بیماری معمولا در شب‌های خنک و روزهای گرم، رطوبت نسبی بالا و مصرف زیاد کود نیتروژن اتفاق می‌افتد. شروع علایم این بیماری هنگامی رخ می‌دهد که میوه در مرحله سبز بالغ باشد، بخصوص زمانی که گیاه رشد رویشی زیادی کرده باشد. این باکتری می‌تواند بر روی بقایای گیاه گوجه فرنگی درون خاک و یا به صورت اپیفیت بر روی گیاهان میزبان و غیرمیزبان بقا خود را حفظ کند. گسترش این بیماری از طریق آب باران و آب آبیاری، ابزار و تجهیزات هرس کردن و توسط کارگران در زمان برداشت محصول صورت می‌گیرد.

کنترل بیماری: • اجرای یک برنامه بهداشتی منظم برای کارگران و پاکسازی ابزار و تجهیزات برای جلوگیری از گسترش بیماری • اجتناب از هر گونه فعالیت در مزرعه یا گلخانه در زمانی که گیاه خیس است. • اجتناب از کاربرد کود نیتروژن زیاد و رطوبت نسبی بالا در محیط گلخانه • عدم استفاده از آبیاری بارانی

 

 

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

ادامه فرایند خرید