محلول پاشی سیلیکات پتاسیم در پسته

خبر اگرینیتو 4 ماه قبل

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی روی میوه پسته می گردد. در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است سلولهای بافت پوست سبز و گاهاً پوست استخوانی میوه و از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود . سیلیس یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان محسوب می شود. نقش سیلیس در تامین پتاسیم و جلو گیری از تنش خشکی و همچنین افزایش سبزینگی و افزایش کیفیت محصول اثبات شده است.حال باکارشناسان کشاورزی اگرینیتو همراه باشید تا درآمدی بر  استفاده از سیلکیات پتاسیم  داشته باشیم  1_سیلیکات پتاسیم درخت را برابر آفات مکنده و تنش گرمایی مقاوم می کند 2_ حتما بعد از انجام آبیاری انجام شود 3_ حتما بعد از کامل شدن میوه ی درخت انجام شود 4_استفاده از سیلیکات پتاسیم  قبل از کامل شدن میوه باعث بد شکلی میوه و عدم جذب کلسیم می شود 5_قبل از انجام پاشش حتما درخت عاری از آفت باشد 6_ درختانی که گوگرد پاشی شده اند قابل انجام سمپاشی سیلیکات پتاسیم  نیستند7_ بهتر است سیلیکات پتاسیم با محلول یا سم  دیگری ترکیب نشود و فقط با صابون های غیر یونی قابل اختلاط است 8_ میزان دوز سیلیکات پتاسیم سه یا چهار در هزار لیتر آب می باشد

موفق و پر روزی باشید 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری _شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

ادامه فرایند خرید