دیگر اخبار

سفیدک دروغی فلفل

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

سفیدک دروغی فلفل

 

علائم بیماری :

-          ایجاد لکه های سبز روشن تا زرد رو و یا زیر برگ

-          پوشش‌های کمیت و کیفیت گل و میوه‌ها

-          کاهش کمیت و کیفیت گل و میوه‌ها

سفیدک دروغی می‌تواند بر روی هر گیاه رشد کند اما بیشتر انگورها، گل رز، گل بنفشه یافت می‌شود.

 

روش کنترل و پیشگیری :

-          کاشت گیاه با فاصله‌ی مناسب

-          ایجاد زهکشی مناسب خاک

-          کاهش رطوبت و تهویه‌ی مناسب

-          هرس و جمع آوری برگهای آلوده

-          رعایت تناوب زراعی

-          کنترل علفهای هرز

-          استفاده از قارچ کش‌های مناسب از جمله کلراتالنیل و مانکوزب

 

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداریشبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

www..agrinito.com

ادامه فرایند خرید