دیگر اخبار

اقدامات تغذیه ایی پس از برداشت درختان پسته

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 12 ماه قبل

در مدت پس از برداشت تا زمان ریزش برگها پسته اقدامات حساسی وجود دارد که اگر بصورت مناسب به موقع انجام شود در سال آینده با افت محصول و افزایش آفت و بیماری هایی از جمله سر خشکیدگی مواجه نخواهیم بود

استفاده از نیترات کلسیم بصورت سرک و یا شیرابه یا کلسیم بصورت محلول پاشی، باعث افزایش و ذخیره مواد غذایی و افزایش و ریشه دهی و گلدهی در سال آینده خواهد بود

استفاده از محلو ل های حاوی روی و بر جهت محلول پاشی درختان در افزایش گرده افشانی در سال آینده کمک شایانی خواهد کرد

کنترل پسیل پسته پس از برداشت ،اگر پسیل در مرحله ی پوره ایی باشد کمک شایانی به کاهش تخم ریزی بین حشره و کنترل این آفت در سال آینده خواهد شد

مهرداد غفاری کارشناس باغداری شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

 

ادامه فرایند خرید