دیگر اخبار

اقدامات تغذیه ایی پس از برداشت درختان پسته

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 2 سال قبل

در مدت پس از برداشت تا زمان ریزش برگها پسته اقدامات حساسی وجود دارد که اگر بصورت مناسب به موقع انجام شود در سال آینده با افت محصول و افزایش آفت و بیماری هایی از جمله سر خشکیدگی مواجه نخواهیم بود

استفاده از نیترات کلسیم بصورت سرک و یا شیرابه یا کلسیم بصورت محلول پاشی، باعث افزایش و ذخیره مواد غذایی و افزایش و ریشه دهی و گلدهی در سال آینده خواهد بود

استفاده از محلو ل های حاوی روی و بر جهت محلول پاشی درختان در افزایش گرده افشانی در سال آینده کمک شایانی خواهد کرد

کنترل پسیل پسته پس از برداشت ،اگر پسیل در مرحله ی پوره ایی باشد کمک شایانی به کاهش تخم ریزی بین حشره و کنترل این آفت در سال آینده خواهد شد

مهرداد غفاری کارشناس باغداری شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

 

ادامه فرایند خرید