دیگر اخبار

کود دامی

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

کود دامی

برخی از کشاورزان کودهای تاره‌ی دامی را بطور مستقیم وارد مزرعه یا باغ و پس از شخم زمین آنها را وارد خاک می‌کنند استفاده از کودهای تازه پیش از تخمیرشان باعث ورود بذر علفهای هرز و یا بیماریهای داخل کود به کشتزار خواهد شد. استفاده از کپه‌ای کودهای تازه نیز در خاک باعث شستشوی مواد مغذی آنها و همچنین به علت گرمای زیاد این نوع کود بیاعث از بین رفتن برخی موجودات مفید تجزیه کننده‌‌ی خاک می‌شود. مصرف اغلب این کودها(کود حیوانی تخمیر شده) در زمان کاشت تاثیر بهتری روی عملکرد گیاه دارد.

طبق تحقیقات به عمل آمده مصرف کودها در پاییز نسبت به بهار تاثیر کمتری در رشد و نمو گیاه دارد. مصرف کودهای حیوانی تخمیر شده در خاکهای با بافت سنگین اتلاف مواد مغذی و شستشوی آنها را از خاک کاهش می‌دهد و تثبیت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. لذا در این گونه مواقع مصرف کود در پاییز و یا اوایل زمستان که یخبندان اتفاق نیوفتد مشکلی ندارد.

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

 

ادامه فرایند خرید