دیگر اخبار

تنظیم گاوآهن‌های سوار‌شونده

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

برای بهتر انجام یک شخم مناسب با گاوآهن‌های سوار‌شونده نیاز است تا یک سری تنظیمات از قبیل:

1-      تنظیم افقی بودن گاوآهن در جهت مسیر حرکت

2-      تنظیم افقی بودن گاوآهن در عرض حرکت

انجام گیرد تا شخم یک دست و مناسبی داشته باشیم...

 

1.  تنظیم افقی بودن گاوآهن در جهت مسیر حرکت :

در این عمل تمامی نقاط شاسی گاوآهن و فاصله آن با سطح زمین به یک اندازه تنظیم می‌شود که این عمل توسط بازوی وسط تراکتور صورت می‌گیرد.

 

2. تنظیم افقی بودن گاوآهن در عرض حرکت :

در این عمل تمامی فاصله‌های نقاط شاسی گاو‌آهن باید با سطح زمین به یک اندازه تنظیم شود، این عمل بازوهای کناری اتصال سه نقطه‌ی تراکتور صورت می‌گیرد. هنگام شروع عملیات شخم زنی فاصله‌ی محور چرخهای تراکتور با زمین به یک اندازه است اما در مسیر حرکت هنگامی که شیار دوم شخم شروع می‌شود یکی از چرخهای تراکتور داخل شیار شخم قبلی قرار می‌گیرد به همین علت عمق شخم تنظیم شده به هم می‌خورد لذا یک تنظیمات مجدد باید بر روی گاوآهن صورت گیرد که در این تنظیمات نیز از بازوهای کناری اتصال سه نقطه‌ای تراکتور استفاده می‌شود.

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداریشبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

www..agrinito.com

ادامه فرایند خرید