جستجو بر اساس:

مرتب‌سازی بر اساس:

کد تقاضا: 236366

عنوان تقاضا: گشنیز

نوع تقاضا: درخواست کننده

مقدار/تعداد: 50

مکان: اردبیل/اردبیل

گروه تقاضا: محصولات کشاورزی

دسته تقاضا: سایر فرآوری شده ها، دارویی، گیاهی و ادویه

بخش تقاضا: ـ ـ ـ ساير

تاریخ ثبت: 2022-06-11 17:33:46

تاریخ انقضا: 2022-10-12 00:00:00

کد تقاضا: 107538

عنوان تقاضا: گشنیز

نوع تقاضا: درخواست کننده

مقدار/تعداد: 50

مکان: همدان/نهاوند

گروه تقاضا: محصولات کشاورزی

دسته تقاضا: سایر فرآوری شده ها، دارویی، گیاهی و ادویه

بخش تقاضا: ـ ـ ـ ساير

تاریخ ثبت: 2022-06-11 17:30:19

تاریخ انقضا: 2022-09-11 00:00:00

کد تقاضا عنوان تقاضا مقدار/تعداد مکان گروه تقاضا دسته تقاضا بخش تقاضا تاریخ ثبت تاریخ انقضا
1 236366 گشنیز 50 اردبیل/اردبیل محصولات کشاورزی سایر فرآوری شده ها، دارویی، گیاهی و ادویه ـ ـ ـ ساير 2022-06-11 17:33:46 2022-10-12 00:00:00
2 107538 گشنیز 50 همدان/نهاوند محصولات کشاورزی سایر فرآوری شده ها، دارویی، گیاهی و ادویه ـ ـ ـ ساير 2022-06-11 17:30:19 2022-09-11 00:00:00
ادامه فرایند خرید